KİMLİĞİMİZ

bizobiz.net Olarak Kimliğimiz

“The Business Philosophers”

bizobiz.net, ekonomik işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına ve girişimcilere kurumsal veya kişisel ölçekte hizmete odaklanmış bir iş kültürü danışmanlık ve eğitim platformudur. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere sınai ve ticari kuruluşlara yönetim, kurumsal yapılanma ve inovasyon gibi konularda yardımcı olmayı, sorunlar ve ihtiyaçlar karşısında çözüm geliştirmeyi hedeflemektedir. Firmaların rekabetçiliğinin geliştirilmesi, küresel rekabet gücüne erişmeleri, dünya pazarlarında kabul gören, katma değerli ürün ve hizmetler geliştirmeleri yönünde hizmet vermektedir.

bizobiz.net platformunun belli başlı amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Ekonomik işletmelerin piyasa taleplerine uygun şartlarla cevap verebilmeleri için sürdürülebilir rekabetçiliklerinin geliştirilmesi;
 • İşletmeler için durum, sorun, ihtiyaç ve çözüm analizleri ve raporlaması yapılması;
 • İşletmelerin katma değerli inovatif çözüm ve yaklaşımlar geliştirmeleri;
 • İşletmelerin kurumsal yönetim ve örgütsel yapıya kavuşmaları;
 • İşletmelerde vizyon ve strateji geliştirme, planlama, bütçeleme, izleme, değerleme ve raporlama gibi kurumsal işleyiş unsurlarının sürdürülebilir hale gelmesi;
 • İşletmelerde yaratıcı ve yenilikçi problem çözme becerilerinin geliştirilmesi;
 • İşletmelerin ar-ge, ür-ge, inovasyon kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesi;
 • İşletmeler arası iletişim yapılarının ve ağlarının geliştirilmesi;
 • İşletmelerin işbirliği ve sosyal sermaye birikimlerinin ve kümelenme yeteneklerinin geliştirilmesi;
 • İşletmede üretim, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri, bilişim, satış sonrası hizmetler insan kaynakları, performans yönetimi gibi fonksiyonların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • İşletmede çağdaş üretim, kalite ve yönetim metodolojilerinin yerleştirilmesi;
 • İşletmede proje hazırlama ve yönetme yaklaşımının geliştirilmesi; bu konularda eğitim, danışmanlık ve uygulama desteği verilmesi;
 • İşletmelerin proje esaslı hibe kaynaklarından yararlanmalarına yardımcı olunması;
 • Girişimcilik ve yeni iş kurma eğitimi ve danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • Çeşitli başlıklar altında tematik kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • Sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının kurumsal yapılanma, işleyiş, yönetim niteliklerinin geliştirilmesi;
 • Yönetici koçluğu yapılması.

 Misyonumuz

Kaliteli, inovatif ve değer üreten kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

 Vizyonumuz

Danışmanlık ve eğitim hizmeti verilen kişi, kurum ve kuruluşlar için değer üreten küresel ölçekte başarılı bir inovatif platform olmak.

Değerlerimiz

 • Çalışılan kişi veya kuruluşu geliştirme ve ona değer katma;
 • Çözüm-sonuç odaklılık;
 • Genelde özele, çalışılan kuruluşa özgün çözüm;
 • Sırdaşlık, gizlilik;
 • Hizmet verilen kişi veya kuruluşa karşı açıklık ve saydamlık;
 • İş ve meslek etiği;
 • Güvenirlilik;
 • Tarafsızlık ve objektiflik;
 • Yükümlülüklere uyma;
 • Sorumluluk alma;
 • Kaliteden taviz vermeme ve kalitede süreklilik;
 • Müşteri memnuniyeti;
 • Katılımcılık ve takım ruhuyla çalışma;
 • Ar-ge, inovasyon, bilimsel çalışma ve teknoloji kullanımına önem verme.

 Etik Çerçeve

 • bizobiz.net; kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, kurumsal koçluk ve kapasite geliştirme konularında hizmet vermek üzere kurulmuş bir iş platformu ve ağ yapısıdır. bizobiz.net; tüm çalışmalarında doğruluk ve dürüstlüğün öncelikli vazgeçilmez değer olduğunu; çalışanları ve paydaşlarıyla ilişkilerinde temel değerleri uyarınca hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder, bunu duyurur.
 • bizobiz.net; hizmet verdiği kişi veya kuruluşların kurumsal, özel veya kişisel haklarına, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgilerle rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek sınaî – ticari sırlar veya üçüncü kişilerle yapılmış gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgilerin korunması ve gizliliğini temel ilke olarak benimser. Hizmet verilen kuruluşların, bunların çalışanlarının ve ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermeyi, firmaların faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korumayı ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle herhangi bir ticari çıkar elde edilmemesi veya aleyhte kullanılmaması için gereken duyarlılığı göstermeyi, sözleşme sona erdikten sonra da bu etik çerçeve dolayısıyla haiz olduğu gizli bilgi ve belgeler ile fikri mülkiyet niteliği taşıyan belge ve kayıtları üçüncü kişilerle paylaşmamayı, hizmet verilen kuruluşun yazılı onayı olmadıkça hiçbir durum ve koşulda kullanmamayı ve kamuoyuna açıklamamayı kabul ve taahhüt eder, bunu duyurur.
 • bizobiz.net, mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini yasalar ve hukuk çerçevesinde yürütmeyi, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmayı, rüşvet veya kabul edilebilir hediye niteliğini aşan mal ve hizmet almamayı ve vermemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Mevcut görev ve hizmetlerden yararlanarak kendisi, ailesi veya yakınları için iş ilişkisi nedeniyle çıkar sağlamamayı, kurumsal kimliğini ve hizmet verdiği kişi veya kuruluşlarla ilişkilerini kişisel – kurumsal yarar sağlamak amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder, bunu duyurur.
 • bizobiz.net; hizmet alan memnuniyeti odaklı, hizmet alanların ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda en doğru biçimde cevap veren çevik bir anlayışla çalışmayı, hizmetlerini zamanında ve sözleşmede yazılı şekil ve şartlarda sunmayı, sözleşme çerçevesinde sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili olarak haksız rekabette bulunmamayı kabul ve taahhüt eder, bunu duyurur.
 • bizobiz.net; tüm hizmetlerinin sunumunda objektif ve tarafsız olmayı ilke edinmiş bir iş platformu ve ağ yapısıdır. Bu nedenle hizmet verdiği kişi veya kuruluşlar adına hiçbir kamu kurum veya kuruluşunda iş takibi yapmaz. Her ne nedenle olursa olsun bu yönde gelen teklifleri değerlendirmeye almaz. bizobiz.net; hizmetleri konusunda herhangi bir ödeme gereken durumlarda hizmet verdiği kişi veya kuruluşu açıklıkla bilgilendirir.

Politikalarımız

 • Danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini çalışılan kişi, kurum ve kuruluşlara değer kazandırıp hedeflerine ulaştıracak biçimde tasarlayarak sunmak;
 • Yeni çağda eğitimin yaşam boyu sürekliliğini dikkate alarak faaliyetlerini bu anlayışla gerçekleştirmek;
 • Çalışan kişi ve kuruluşun ihtiyaç, istek ve beklentilerini doğru biçimde ve tam olarak anlayarak çözümler geliştirmek;
 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayacak toplam kalite yönetimi felsefesi ile faaliyet tasarlamak ve uygulama düzenlemek;
 • Çözümlerin tekrar yeni sorun kaynağı olmamasına özen göstermek;
 • Görünür sorunları çözmeyi tercih etmek yerine temel sorun kaynaklarının ortadan kaldırılmasına odaklanmak.

Çalışma Konuları

 • Kurumsal yeniden yapılanma: İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi, reorganizasyon, Sanayi 4.0 (Endüstri 4.0), dijital dönüşüm,
 • Değişim yönetimi,
 • Müşteri merkezli işletme,
 • Küçük işletmelerde iyileştirme,
 • Aile işletmeleri,
 • İşletmede kurumsallaşma ve kurumsal yönetim,
 • Yönetim hataları,
 • Kümelenme: İş kümelenmeleri,
 • Genel pazarlama,
 • Teknoloji şirketleri için pazarlama,
 • Müşteri deneyimi,
 • Emtialaşma (commoditization),
 • Müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Satışçılık ve satış geliştirme,
 • Ürün geliştirme,
 • Teknolojik ürün geliştirme,
 • Tedarik yönetimi,
 • Etkinlik düzenleme ve yönetimi, çalıştay hazırlama,
 • Kolaylaştırıcılık (facilitation),
 • Liderlik,
 • Stratejik planlama, gelecek tasarımı,
 • İşletmelerde maliyet azaltma,
 • Yalın düşünce, yalın üretim,
 • İnovasyon, inovasyon yönetimi ve işletmede inovasyonun içselleştirilmesi, yerleştirilmesi,
 • Yalın inovasyon,
 • Yönetişim (governance),
 • Kurumsal iletişim,
 • Sosyal medya ve sosyal ağlar,
 • Crowdsourcing (kitle kaynak) & crowdfunding (kitle fonlama),
 • Girişimcilik,
 • Teknolojik girişimcilik,
 • Yazılım geliştirme,
 • Zaman yönetimi,
 • Ofiste verimlilik ve performans,
 • Motivasyon,
 • Kişisel verimlilik,
 • İş yerinde duygusal zekâ,
 • Sınai marka yönetimi,
 • Bilişim yönetimi ve ilgili bilişim konuları,
 • Kâr modelleri,
 • İş modeli,
 • İş planlaması,
 • İşletmede insan kaynakları,
 • Takım oluşturma,
 • Sosyal sermaye,
 • Yenilikçi çalışma ortamı,
 • İş yeri tasarımı ve iş performansı,
 • Problem çözme teknikleri,
 • İş fikri bulma ve geliştirme,
 • Yaratıcı düşünme,
 • İşletme analizi ve değerlendirme,
 • Sistem analizi,
 • İhtiyaç analizi,
 • Kişisel gelişim konuları,
 • Sivil toplum kuruluşları, yönetimi ve ilgili konular,
 • Gönüllü yönetimi.
( Toplam ziyaret sayısı: 217 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )